Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aan de eventuele algemene voorwaarden, die de wederpartij van Middelbos b,v. hanteert, komt geen werking toe.

Artikel 2. Wijzigingen.

 1. De wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Middelbos b.v. en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 3. Toepassellijk recht en bevoegde rechter.

 1. Alle door Middelbos b.v. gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Met uitsluiting van iedere ander rechter is de Arrondissementsrechtbank te Assen, danwel de Kantonrechter te Assen, één en ander overeenkomstig de regels der volstrekte bevoegdheid neergelegd in artikelen 38 en 39 alsmede artikel 53 van Wet op de Rechterlijke Organisatie, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen en vorderingen, voortkomende uit of verbandhoudende met de door Middelbos b,v. afgesloten overeenkomsten, tenzij Middelbos b.v. er de voorkeur aangeeft haar wederpartij aan te spreken voor de bevoegde rechter in de plaats van diens vestiging.

Artikel 4. Offertes en overeenkomsten.

 1. De offertes en aanbiedingen van Middelbos b.v. zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Dit betekent dat de offertes en aanbiedingen niet anders zijn dan een aanbod tot het doen van een tegenaanbod.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Middelbos b,v. heeft bereikt.
 3. Indien in de acceptatie door de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangevraagd, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Middelbos b,v. aan de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijslijsten, orderformulieren, circulaires, brieven of waarin dan ook, uitgegaan van Middelbos b.v., zijn steeds exclusief omzetbelasting. Eventuele prijsverhogingen welke door de toeleveranciers van Middelbos b.v. in rekening worden gebracht mogen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5. Levering.

 1. Levertijden worden door Middelbos b.v. bij benadering vermeld. Middelbos b.v. zal steeds trachten de levering zoveel mogelijk binnen de opgegeven leveringstijd te laten plaatsvinden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, worden die artikelen die niet in de voorraad zijn als de bestelling wordt afgeleverd, automatisch in de nota opgenomen, Zodra de desbetreffende zaken beschikbaar zijn, worden ze met de eerstvolgende bestelling, althans zo spoedig mogelijk mee - danwel toegezonden.
 3. De in lid 1 genoemde leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Middelbos b,v. door overmacht, in de zin van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Alle kosten van verzending van de door de wederpartij bestelde zaken naar het door hem opgegeven adres, worden de wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen, Middelbos b.v. bepaalt welke vervoerder bij het vervoer wordt ingeschakeld.
 5. Wanneer Middelbos b,v. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom- ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. binnen veertien dagen terug te zenden naar het door Middelbos b.v. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan Middelbos b.v. schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 6. Opslag.

 1. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Middelbos b.v., als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn, met dien verstande dat zij nimmer gehouden is de zaken langer dan één maand onder zich te houden.
 2. De wederpartij is verplicht aan Middelbos b,v. de opslagkosten volgens het bij Middelbos b.v. gebruikelijke tarief danwel volgens het in de branche gebruikelijke tarief, alsmede die van een aanvullende verzekering, indien deze extra wordt afgesloten, te vergoeden, vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 3. De in artikel 6 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde toestand van de wederpartij, waarin hij niet in staat is de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, heeft tot gevolg dat indien tijdens deze periode een omstandigheid opkomt die behoorlijke nakoming door Middelbos b,v. geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dit niet aan Middelbos b.v. wordt toegerekend, tenzij deze door haar schuld of die van een ondergeschikte tekort is geschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van haar mocht worden gevergd.
 4. Middelbos b.v. is gerechtigd om één maand na de overeengekomen leveringsdatum de zaken opnieuw te verkopen, danwel elders op te slaan. De wederpartij is gehouden om het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen koopprijs en die welke ten opzichte van de tweede koper wordt bedongen, zo deze laatste lager is dan de eerste en onverminderd andere schade te vergoeden. Voor schade aan de zaken tijdens de opslag elders zal Middelbos b.v. nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 5. Indien Middelbos b.v. overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde verzendingen uitstelt zullen de zaken eigendom blijven van Middelbos b.v.

Artikel 7. Reparaties en montages.

 1. Reparatie- en/of montagewerkzaamheden aan Middelbos b.v. door de wederpartij opgedragen, zullen zoveel mogelijk worden verricht binnen de overeengekomen periode.
 2. De periode waarin de reparatie- en/of montagewerkzaamheden op grond van een tussen Middelbos b,v. en de wederpartij gesloten overeenkomst dienen te geschieden, wordt verlengd met een periode, gedurende welke Middelbos b.v. door overmacht in de zin van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de reparatie- en/of montagewerkzaamheden meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel Middelbos b,v. als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Middelbos b.v. slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakt kosten.

Artikel 8. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Middelbos b.v. is sprake, indien Middelbos b.v. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Middelbos b.v. als bij derden, van wie Middelbos b.v. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan net in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.

Artikel 9. Ontbinding.

 1. Middelbos b.v. behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht danwel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige verplichting die hij uit hoofde van de overeenkomst met Middelbos b,v. heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft Middelbos b.v. alsdan, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel geheel of gedeeltelijk nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Opschortingsrechten.

 1. Indien Middelbos b.v. een opeisbare vordering heeft op de wederpartij of indien bij haar ernstige twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit is zij gerechtigd verdere door haar te verrichten prestatie, op te schorten, totdat de opdrachtgever een eventuele achterstand in de nakoming van zijn verplichtingen heeft aangezuiverd, danwel een door Middelbos b.v. te bepalen zekerheid heeft gesteld voor nakoming van verdere verplichtingen uit de overeenkomst. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Middelbos b.v. lijdt of nog zal lijden als gevolg van de opschorting van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien Middelbos b,v. zaken van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd, die zaken onder haar te houden, ter voldoening van alle kosten, die zij heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gestel. Dit retentierecht heeft Middelbos b.v. ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 3. Indien de wederpartij na sommatie door Middelbos b,v. niet binnen de daarin gestelde termijn overgaat tot volledige betaling van haar vordering, wordt die wederpartij geacht Middelbos b.v. te hebben gemachtigd en heeft zij derhalve het recht om de onder haar rustende zaken van die wederpartij, hetzij onderhands, hetzij in het openbaar te verkopen en vervolgens de netto opbrengst van die zaken in mindering te brengen op haar vordering.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de wederpartij niet de overeengekomen prestatie, waaronder betaling van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Middelbos b,v. zich de eigendom van die zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Middelbos b.v. heeft voldaan.

Artikel 12. Risico.

 1. Het risico voor de zaken gaat op de wederpartij over bij aflevering.
 2. Het risico gaat echter terstond op de wederpartij over, zodra hij feitelijke aflevering onmogelijk maakt, danwel indien Middelbos b,v. een rechtsgeldig beroep kan doen op een hem toekomende opschortingsrecht overeenkomstig deze algemene voorwaarden, of op grond van de wet, waardoor hij vooralsnog niet tot aflevering gehouden is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

 1. Voor wanprestatie, waaronder mede is te verstaan iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst, danwel onrechtmatige daad is Middelbos b.v. slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in dit artikel lid 1 bepaald, betreft evenzeer de door Middelbos b,v. ingeschakelde hulppersonen ongeacht het feit of zij al dan niet als ondergeschikten van Middelbos b.v. zijn aan te merken.
 3. Middelbos b,v. is op generlei wijze als producent aan te merken terzake van de door hem verkochte zaken. Indien er sprake is van een gebrek in het produkt, draagt Middelbos b.v. er zorg voor dat zij binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het produkt heeft geleverd.
 4. De niet op de producent in de zin van artikel 185 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verhaalbare schade ter hoogte van de franchise ten belope van 500 Euro/ECU (ten tijde van de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden gelijk aan f 1,263,85) zal evenmin op Middelbos b.v. verhaalbaar zijn. Het bovenomschreven franchise bedrag zal steeds gelijk zijn aan het bij algemene maatregel van bestuur te herziene bedrag terzake, overeenkomstig artikel 18, tweede lid van de EEG-richtlijn van 25 juli 1985 (pbEG nr. L210).

Artikel 14. Recht van reclame.

 1. Voor de inroeping van het recht van reclame als bedoeld in artikel 39 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zodra hij enige verplichting, die hij uit hoofde van enige overeenkomst jegens Middelbos b.v. heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, zonder dat sommatie of ingebrekestelling nodig is.

Artikel 15. Retour zendingen.

 1. Indien de wederpartij van mening is dat de ontvangen zaken voor retour zending in aanmerking dienen te komen, dient hij binnen acht dagen na ontvangst van deze zaken schriftelijk bij Middelbos b.v. te reclameren.
 2. Alleen franco retour zendingen worden geaccepteerd indien vooraf door Middelbos b,v. toestemming is gegeven tot franco verzending.
 3. Indien de zaken overeenkomstig het bepaalde in dit artikel lid 1 rechtsgeldig op kosten van de wederpartij worden geretourneerd, kunnen de retourkosten ter creditering worden opgegeven,
 4. Retour ontvangen zaken worden gecrediteerd tegen de door Middelbos b,v. berekende prijs, indien zij onbeschadigd zijn en niet langer dan twee maanden vòòr de retourontvangst werden geleverd. Op de artikelen die meer dan twee maanden voor de retour ontvangst werden geleverd wordt tenminste tien procent voor behandelingskosten in mindering gebracht. Retourzending van zaken wordt echter geweigerd indien de levering langer dan één jaar voordien heeft plaatsgevonden.

Artikel 16. Betalingen.

 1. Betalingen aan Middelbos b.v. dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek, met uitzondering van eventueel schriftelijk toegestane kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting en zonder dat een beroep op opschorting of schuldvergelijking mogelijk is.
 2. Indien de wederpartij dertig dagen na de factuurdatum al dan niet met toestemming nog niet heeft betaald, is de wederpartij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist,
 3. de wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist,
 4. Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan Middelbos b,v. verschuldigd alle kosten, welke zij maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, de buitengerechtelijke daaronder begrepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op vijftien procent van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de hierop drukkende b.t.w..
 5. Middelbos b,v. blijft ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en afwerking van de order op te schorten, indien deze zekerheid niet wordt gegeven.

Artikel 17. Consumenten.

 1. Indien de wederpartij is aan te merken als een consument in de zin van artikel 236 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zullen de overeenkomstige wettelijke bepalingen, voorzover dwingend geregeld en voorzover deze zich niet zouden verdragen met de hierbovenstaande bepalingen, voorrang hebben.

Artikel 18. Deponering.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.

 

PDF: algemene voorwaarden (pdf 49kB)

Back to Top